ડો.આંબેડકર આવાસ યોજના | Dr. Ambedkar Awas Yojana

By | March 14, 2022

Dr. Ambedkar Awas Yojana | ડો. આંબેડકર આવાસ યોજના ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ગુજરાતમાં 2022 | ડો. આંબેડકર આવાસ યોજના ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકર આશ્રમ સુરક્ષિત આવાસ યોજના | પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના | આંબેડકર આવાસ યોજનાનો દરજ્જો | નોંધણી ફોર્મ | આંબેડકર આવાસ યોજના 2022 યાદી | પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના 2022 | આવાસ યોજના ગુજરાત | અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ વિભાગ ગુજરાત | નિરાધાર સહાય યોજના | કેતલ શેડ યોજના ગુજરાત મકન રિપેરિંગ ફોર્મ

Dr. Ambedkar Awas Yojana Online Application Form

યોજનાનો હેતુ અનુસૂચિત જાતિના બેઘર, ખુલ્લા પ્લોટ, બિન વસવાટ લાયક કાચા માટી અને પહેલા માળે મકાન બનાવવા માટે 1,20,000 ત્રણ હપ્તામાં ચૂકવવામાં આવે છે. રૂ.માંથી રૂ. 1,20,000 સહાય, પ્રથમ હપ્તો – રૂ. 40,000, બીજો હપ્તો – રૂ. 60,000 અને ત્રીજો હપ્તો – રૂ.20,000/- લાભાર્થીને આપવામાં આવશે.

Terms and Conditions Beneficiary should not have availed benefits under any other housing scheme implemented by the Government by the beneficiary or other family members of the beneficiary.
The complete construction of the house will not be completed with the help received under Dr. Ambedkar Awa Yojana, so the construction of the building will have to be completed by adding the remaining amount to the beneficiary himself.
Annual income in rural areas should not exceed Rs.1,20,000 and in urban areas annual income should not exceed Rs.1,50,000.
In addition to housing assistance, under the Mahatma Gandhi NREGA scheme in rural areas for housing construction, 90 days unskilled employment can be obtained from the NREGA branch of the taluka panchayat as per the rules of the scheme.
Under Swachh Bharat Mission, Rs. 12,000 / – for toilet can be obtained from Taluka Panchayat in rural areas and Nagarpalika / Mahanagarpalika in urban areas.
Ambedkar Awas Yojana 2020

આંબેડકર આવાસ યોજનાના દસ્તાવેજ રજૂ કરવાના

  • Aadhar card of the applicant
  • Ration card
  • Election credentials
  • Example of applicant’s caste / sub-caste
  • Example of total annual income of the applicant
  • Proof of Residence: (Electricity Bill, License, Lease Agreement, Copy of Election Card
  • Back passbook / canceled check (applicant’s name)
  • Land Ownership Base / Document / Size Form / Rights Form / Charter Form (as applicable).

Copy of the map showing the area of ​​the land on which the building is to be constructed, signed by Talati-cum-Minister.Building construction lot

An affidavit stating that he has not availed of this scheme beforeExample of husband’s death (if a widow)
Ambedkar Awas Yojana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *