ધોરણ 12 કોમર્સ રીઝલ્ટને લઈને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર @gseb.org

ધોરણ 12 કોમર્સ રીઝલ્ટને લઈને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર : બોર્ડના ધોરણ-12 પરીક્ષાના પરિણામની તારીખની જાહેરાત બાબતે સોશિયલ મિડીયામાં વાયરલ થયેલ બિન સત્તાવાર અખબારી યાદી અંગે સ્પષ્ટતા, અફવાઓથી સાવધાન રહેવું.

GSEB 12th Commerce Result 2022 Date and Time

ધોરણ 12 ( કોમર્સ ) સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામને લઇને મોટા સમાચાર આવ્યા છે. ધોરણ 10 અને 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ જૂનના પ્રથમ સપ્તાહમાં જાહેર થશે. જૂનના પ્રથમ સપ્તાહમાં ધોરણ દસ અને 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર કરાશે. જયારે પણ ધોરણ 12 ( GSEB STD 12 COMMERCE RESULT 2022 ) જાહેર થશે ત્યારે આ પોસ્ટમાં જ મુકવામાં આવશે , તમામ મિત્રોને આ વેબસાઈટ ની મુલાકાત લેતા રહેવું.

Gujarat Board 12th Result 2022 Date and Time

GSEB 12th Result 2022 Date and Time – Gujarat Board will release the GSEB 12th result 2022 in May, tentatively. Gujarat HSC Commerce result 2022 for std 12th will be announced online on gseb.org and gsebeservice.com. To check Gujarat Board std 12th result 2022 GSEB, students have to connect with their respective schools as the result will be released through school login

GSEB 12th exam 2022 result Gujarat consists of subject-wise marks, grades, percentile and other important details. Students must note that the online GSEB HSC Commerce result 2022 Gujarat board is provisional. They should check all mentioned details in the GSEB 12th result 2022.

After the std 12th result 2022 Gujarat board declaration, qualified students can take admission in the 11th class. Read the complete article to know in detail about the Gujarat board HSC result 2022 GSEB date, website and other details of 12th results.

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB)

The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB) came into existence on 01 May 1960, the Board is responsible to conduct all the activities concerning the education in Gujarat State like the development, controlling, administrative, and organizing the state’s higher educational system. The most important activities of the Board include conducting the exam, declaration of results, setting the syllabus, confirming the dates. GSEB conducts the Class 10th and 12th Board exam in the state of Gujarat.

ધોરણ 12 કોમર્સ પરિણામ 2022 Click Here
Homepage Maru Gujarat

Leave a Comment