મુખ્ય મંત્રી મા અમૃતમ કાર્ડની માન્યતા કેવી રીતે તપાસવી | How to Check Mukhyamantri Ma Amrutum Card Validity

Mukhyamantri Ma Amrutum Card Validity : મુખ્ય મંત્રી મા અમૃતમ કાર્ડની માન્યતા કેવી રીતે તપાસવી | જાણો ગુજરાત મા કાર્ડની માન્યતા 2022 મુખ્યમંત્રી અમૃતમ મા અને વાત્સલ્ય યોજનામાં ગરીબી રેખા નીચે જીવતા પરિવારો અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો તેમની મોટાભાગની આવક ગંભીર રોગોની સારવાર પાછળ ખર્ચે છે. તેથી ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા પરિવારો અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને ગંભીર રોગોની સારવારમાં મદદ કરવા સરકારી છે.આમ, ગુજરાત રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા પરિવારો માટે મુખ્યમંત્રી જુલાઇ 2012 થી યોજનાનો અમલ શરૂ કરશે, કેશલેસ સારવાર સામે નાણાકીય રક્ષણ પૂરું પાડવા, એક મહાન પ્રકારની તબીબી સારવાર અને ઉચ્ચ ગંભીર રોગોના લાભાર્થીઓને તબીબી ખર્ચ.યોજનાની સફળતાને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકારે વર્ષ 2014-15માં 1.20 લાખ કે તેથી ઓછી વાર્ષિક આવક ધરાવતા મધ્યમ વર્ગના પરિવારો (કુટુંબના વધુમાં વધુ પાંચ વ્યક્તિઓ) માટે મુખ્યમંત્રી અમૃતમ (મા) યોજનાના વિસ્તરણમાં વધારો કર્યો. . મુખ્યમંત્રી માટે, શ્રી અમૃતમ “મા વાત્સલ્ય” યોજના 15 08/04/2014 થી અસરકારક.

મુખ્ય મંત્રી મા અમૃતમ કાર્ડ ઓનલાઈન 2022 અરજી કરો 

So all Interested Candidate are Apply online for  Mukhyamantri Ma Amrutum Card Validity 2020 who all Candidate keep read this article because this article gave a Direct link For Download Mukhyamantri Ma Amrutum Card Validity Form Pdf and Check Required Eligibility Criteria for MA Vatsalya Yojana Registration 2020.

How to Check Mukhyamantri Ma Amrutum Card Validity

Mukhyamantri Ma Amrutum Card application Form – Chief Minister Amrutum “Maa” and Maa Vatsal Yojana, the Mukhyamantri Ma Amrutum Card benefits scheme is based on health insurance, no other insurance company is involved. For critical illness, the family is given free treatment up to Rs. 2,00,000 / – (Rupees Two Lakhs) annually. Under this MAA Vatsalya Card Scheme, the best type of treatment is provided for a total of 628 diseases such as cardiovascular disease, cardiac, kidney disease, accidents, brain diseases, serious injuries, severe infants, and cancer infections.

MAA કાર્ડ ફોર્મ ઓનલાઈન 2022 અરજી કરો [MA વાત્સલ્ય કાર્ડ એપ્લિકેશન ફોર્મ PDF]

 

MAA Card Form Online Apply 2022, this scheme those candidates can not afford the high cost of medical treatment.  Facing medical problems is common but keeping the problem is not equal because everyone has different affordability to do their work treatment. Mukhyamantri Ma Amrutum Card Validity Yojna is has been middle-class families. Increasing medical costs in India are a major concern, especially for poor people.

Mukhyamantri Amrutum Vatsalya Yojana scheme provides financial support to the below poverty line and lower-income families living in Gujarat. Candidates can check the complete information about Mukhyamantri Ma Amrutum Card Validity Yojana you can keep in touch on this page. MA Vatsalya Card Application Form Or MAA Card Form Online Apply 2020 Online application form visit the official website the direct link provided on this page.

Ma Amritam  Card Benefits
Ma Amritam   Card Documents
Mukhyamantri Amrutam Yojana Features
Maa Card Online Application
Mukhyamantri Amritam Ma Yojana Hospital List
Maa Card Hospital List
Maa Card Helpline Number
Mukhyamantri Ma Amrutum Card Validity Yojana Documents Required
Mukhyamantri Ma Amrutum Card Validity Yojana Mate Required Document
  • Aadhar Card
  • Residential Proof
  • BPL Card
  • Identify Proof
  • Income Proof
Mukhyamantri Ma Amrutum Card Validity Yojana provides quality medical and surgical care for the catastrophic illnesses involving hospitalization, surgeries and therapies through an em panel network of hospitals to the BPL families.
Government is really stepping forward to lower the cost of health care in india. The time is not far when health care in the each and every hospital in india would be 100% free.

To make this happen, Gujarat Government had announced the Mukhyamantri Amrutam vatsalya yojana. The mission of this scheme was to provide 100% free health care to the people of Gujarat state for most of the dieses and hospitalizations.

Why this Scheme is important ?

We all know that how health care could be costly. It can really disturb the financial situation of poor people. People belongs to below the poverty line obviously have limited income from limited income sources and medical emergencies don’t knock on the door. That’s why its called emergency.

So to key to this medical emergencies is to always be prepared. So if your family comes under the poverty line and you have BPL Card then you must take benefits of this MA Card.

What are the benefits of having MA Card / Mukhyamantri Amurtam vatsalya card ?

The benefits of MA Card are admirable like gujarat government really put their thoughts into this scheme.

They have covered charges of hospital, PMJAY benefits and even covered travelling charges to the hospital.

Families who belongs under poverty line can get 500000 per year as a medical expenses. This 5,00,000 is for whole family not per family member.
For the travelling expenses, Mukhyamantri Amrutam card holder will get 300 rupees per hospital. You will get maximum 300 rs for each hospital you have to go to.

Other then this you will get All the benefits of PMJAY scheme or Ayushman bharat pradhan mantri jan arogya yojana benefits.

So, in short i would say that government has accounted every single charge that you will be charged for from being sick from home to hospital.

What is the Mukhyamantri Ma Amrutum Card Validity ?

Validity is a broad subject in this case. Validity means is you card valid or not at the moment.

So to understand the validity of MA Amrutam vatsalya card you have to understand the concept of income certificate.

You see, There are lots of government schemes which requires the income certificate because the candidate is only valid for some scheme if he comes under the poverty line.

So Every year thousands of people have to go through the same process of issuing new income certificate again and again. This process is very stressful for both citizens and issuing authorities.

As a remedy of this problem, Government has increased the validity of the income certificate to 3 years. That means once you get the income certificate you can submit it to any schemes for 3 years.

Now let’s talk about the validity of MA Amrutam Card.

Well, if you read the eligibility for the MA Amrutam vatsalya card you will catch that candidate or beneficiary Must belong to the BPL Category. That means the annual income of the beneficiary of Amurtam yojana should be less then 4 lakh per annum.

To prove that your annual income is less then eligibility income, you have to provide the income certificate.

Now the validity of the income certificate is 3 years. Which means if you have to issue new certificate after 3 years. Now if your income has increased in 3 years then you will get the certificate stating your current increased income.

So after 3 years, if your income has been increased and you are not currently below the poverty line then you are not eligible for the MA Amrutam Vatsalya card according to the new income certificate. That’s why your previous MA Amrutam card is not valid.

So if i summarize all the details, then your MA Amrutam card validity is 3 years maximum.

Now as per the rule of government if your income has increased within 3 years of issuing the income certificate then you have to voluntarily announce your income infront of authority and issue a new certificate.

How to Check Mukhyamantri Ma Amrutum Card Validity Online ?

Lots of people were asking us questions about the the checking of validity. Their main concern is “is there any way to check the validity of Mukhyamantri Ma Amrutum Card online ?” and if yes then how to.

Well, we have looked into this matter but we don’t think there’s any way you can check the validity online. You can visit the official portal www.magujarat.com if you want for validity. All you will find i pdf about how you are no longer valid for the MA Card if your income has increased.

If you still are concern that your Mukhyamantri Ma Amrutum Card is valid or not then you can check the issuing date and if its been 3 years then your validity has expired.

Also you can call the helpline number from the website.

They have toll free contact number which is : Toll Free : 1800-233-1022. You can ask all the questions there about validity of amrutam card and other queries.

If you come to the conclusion that your validity has expired than you can visit the nearest kiosk with your expired MA Card and income certificate and they will renew it. The only thing matters is income certificate stating that you are still currently eligible to take benefits of Amrutam card.

GR for Validity of Mukhyamantri Amrutam Vatsalya Card

There are total 5395795 valid Mukhyamantri Ma Amrutum Card issued till the current date. If you want to contact through email id then you can go to the www.magujarat.com and click on the contact option in the menu bar. There you will find the contact email of bunch of committee members and other authorized persons. You can ask about the validity of your card there.

Maa Card pdf Download ( Mukhyamantri Ma Amrutum Card Validity)

• “Under the Mukhyamantri Ma Amrutum Card , all the 33 districts of the state will have an annual income of Rs. The middle class families having income of 1.50 lakh or less are included.

Mukhyamantri Ma Amrutum Card Private Hospital List

Leave a Comment