ભારતીય નેવીમાં ભરતી | Indian Navy Recruitment 2022 AA & SSR 2500 Posts

Indian Navy Recruitment 2022: આ ભરતી ભારતીય નેવીમાં દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, જેના માટે મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો અરજી કરે છે. આ પોસ્ટ માટે કુલ 2500 ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે, જેમાં તમારી યોગ્યતાના આધારે જ તમારી ભરતી કરવામાં આવશે. આ પોસ્ટ માટે અરજી ફક્ત ઓનલાઈન મોડમાં જ કરવામાં આવશે જે તમે સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈને જ કરી શકો છો. જેના માટે અધિકૃત વેબસાઇટની લિંક તમને અમારા લેખમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.

The online application for the post of Senior Secondary Recruit and Artificer Apprentice will be started from 29 March 2022 and the last date to apply is 05 April 2022. You cannot apply after the last date. Every year recruitment is issued for this post for which candidates from different states apply. But only eligible candidates are recruited for this post. You can also check the notification if you want to get more details about the recruitment.

ભારતીય નૌકાદળની ભરતી 2022 AA અને SSR પોસ્ટ્સ
Organization name Indian Navy
Post name Senior Secondary Recruit [SSR] & Artificer Apprentice [AA]
Total vacancy 2500
Job location In India
Application started on 29 March 2022
Last date to apply 05 April 2022
Age limit 17 – 20
Website www.joinindianarmy.gov.in

Indian Navy Recruitment 2022 Vacancy Details

 • SSR (Senior Secondary Recruit) – 2000
 • AA (Artificer Apprentice) – 500

Eligibility Criteria for Indian Navy Recruitment 2022

To apply, you have to keep some things in mind, according to which you can fill and submit your form. These criteria have been decided by the organization, which is mandatory for everyone to follow. Some of the eligibility criteria for this post are as follows

Educational Qualification

SSR- Qualified in 10+2 examination with Maths & Physics and at least one of these subjects: Chemistry/Biology/Computer Science from the Boards of School Education recognised by Ministry of Education, Govt. of India.

AA- 10+2 examination and 60% or more marks in Maths & Physics and at least one of these subjects: Chemistry/Biology/Computer Science from the Boards of School Education recognised by Ministry of Education, Govt. of India.

Indian Navy Recruitment 2022 Age Limit:

Candidates should be born between 01 Aug 2002 to 31 Jul 2005 (Both dates inclusive).

Indian Navy Recruitment 2022 Salary

 • Stipend – 14,600/- per month

Salary – On successful completion of initial training, candidates will be paid under Rs. 21,700- 69,100. In addition, they will be paid MSP Rs. 5200/- per month plus DA (as applicable) plus ‘X’ Group pay {only for Artificer Apprentice (AA)} Rs. 3600/- per month plus DA (as applicable) as under trainee and Rs. 6200/- per month plus DA on successful completion of AICTE recognised Diploma Course}

Indian Navy Recruitment 2022 Selection Process

 1. Written Exam – Shortlisted candidates will be called for a written exam
 2. Physical Fitness Test (PFT) –  There will 1.6 Km run to be completed in 7 minutes, 20 squats (Uthak Baithak) and 10
  Push-ups. Candidates undergoing PFT will do so at their own risk.
 3. Medical Exam – Minimum height 157 cms. Weight and Chest should be proportionate. Minimum chest expansion of 5 cms

Important Dates

Indian Navy SSR AA Registration Starting Date 29 March 2022
Indian Navy SSR AA Registration Last Date 05 April 2022

How to Apply for Indian Navy Recruitment 2022 ?

 1. Go to the Indian Navy Website – www.joinindiannavy.gov.in and register yourself with your e-mail ID, if not registered
  already.
 2. Now, ‘Log–in’ with the registered E-mail ID and Click on “Current Opportunities”.
 3. Click on “Apply” (√) button.
 4. Fill up the Form completely. Before clicking the ‘Submit’ button make sure all the details are correct, all required documents are scanned in original & uploaded.
 5. Click the ‘Submit’ Button and take a print of the application form
 6.  Online applications will be further scrutinised for eligibility and may be rejected at any stage if found ineligible in any respect.

Read Official Notification

Gujarat GVK EMRI Bharti 2022 @emri.in

Leave a Comment