સોલાર રૂફટોપ યોજના ગુજરાત | Solar Rooftop Subsidy Yojana Gujarat Last Date 2022-23

Solar Rooftop Subsidy Yojana Gujarat : સોલાર રૂફટોપ યોજના ગુજરાત છેલ્લી તારીખ 2022-23 : એક મોટી પહેલમાં, ભારત સરકારે, રાષ્ટ્રીય સૌર મિશન હેઠળ દેશમાં સૌર ઉર્જા દ્વારા 1,00,000 મેગાવોટ વીજ ઉત્પાદનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે જેમાં 40,000 મેગાવોટ દ્વારા યોગદાન આપવામાં આવશે. વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સૌર છત. 2022 સુધી સૌર સબસિડી | સૌર છત કિંમત યાદી | સરકારી સોલાર પેનલ યોજના 2022 | સૌર છત કેલ્ક્યુલેટર

Gujarat Residential Solar Rooftop Yojana will enable people to setup / install solar panels ranging 1 KW to 10 KW on their rooftops with 30% subsidy from central govt. and Rs. 10,000 from state govt., check list of vendors under solar power policy 2020 at geda.gujarat.gov.in

Solar Rooftop System Cost in Gujarat – Latest News

SOLAR ROOFTOP SUBSIDY GUJARAT Central government will provide subsidy of 30% of total cost of the solar system and the state govt. would provide subsidy of Rs. 10,000 / kW (max. Rs. 20,000) for a given residential solar system. The complete details of the rooftop solar systems under Residential Solar Rooftop Yojana

Solar Rooftop Subsidy Yojana – Gujarat Benefits

 • 30% Subsidy For Installation Of Solar Panels By Government Of India
 • Up To Rs. 10,000/Kw Subsidy By The Gujarat Government
 • Reduced / Zero Electricity Bill: Generated Solar Electricity Will Be Adjusted Against Electricity Provided By Discom

Solar Rooftop Yojana – Gujarat Objectives

 1. To Promote Use Of Solar Energy
 2. To Reduce Pollution
 3. To Save Energy

Eligibility / Who Can Apply For Solar Rooftop Subsidy?

 • The Solar System Is Installed Within The Premises Of The Service Connection, Either On The Roof Or On The Ground.
 • The Solar System Is Of The Ownership Of The Consumer.
 • The Premises Of The Solar Installation Is Of The Ownership Of The Consumer Of The Discom Or Is In The Legal Possession Of The Consumer.
 • Solar Cells And Solar Modules Deployed In The Solar Rooftop System Shall Be Manufactured In India. I.E. Solar Cells And/Or Modules Of Non-Indian Origin Shall Not Be Eligible For Subsidy Under This Scheme.
 • Only New Plant And Machinery Shall Be Allowed For Installation And Shall Not Be Shifted Anywhere Else.

Required Documents For Solar Rooftop Yojana – Gujarat

 1. Solar System Commissioning Report Signed By Vendor, Beneficiary, And Discom Officer
 2. Bill/Certificate Of Payment From Vendor For The Rooftop Solar System Setup
 3. Setup More Than 10kw: Certificate For Charging Permission By Cei
 4. Setup Less Than 10kw: Certificate Of Electrical Supervisor Or Contractor
 5. Joint Installation Report Which Provides About The Installation Signed By Beneficiary And Empaneled Vendor
 6. Note: Vendor Will Provide Most Of These Documents, You Need To Sign In. Vendor Only Need To Submit It To The Geda For Getting Subsidy. Applicant Just Need To Fill In The Form And Provider Signatures.

Gujarat Solar Rooftop Yojana Application Form & How To Apply?

 • The Application For The Subsidy And Installation Of Rooftop Solar Pv System Can Be Done At The Geda Selected Vendors Only
 • These Vendors Has Application Forms And The Application Can Be Done With Them Only
 • Click Here For Authorised Solar Agency List To The Find List Of Geda Empaneled Vendors For Solar Rooftop Project
 • Note: The Official List Of Approved Vendors Is Always Made Available On The Official Website Of Geda. Always Make Sure That These Vendors Only Can Provide The Government Subsidy
 • Fill In The Form, Provide Other Documents Along With Signatures
 • Returns The Duly Filled Form To The Vendor
 • Make Sure That Your Make Payment Only For The Subsidized Amount And Not Full Amount
 • For Maintenance Of The Solar Installation, The Vendor And Beneficiaries Need To Make An Agreement Of The Rs. 50 Stamp Paper
 • The infographic below provides additional information on Surya Gujarat. For more information, visit – https://suryagujarat.ahasolar.in/

Residents of Gujarat can install rooftop solar power plants with I-SMART

I-SMART program will collect the interest data and provide it to the Government of Gujarat. This will help speed up the implementation process.

This is a grid related program, in which a solar photovoltaic (SPV) system will be installed on the rooftop and connected to the electricity grid. Under this project, the Government of Gujarat has a target of installing PV installation on different types of rooftops, as shown in the following table in five cities in Gujarat.

Table 1: Details of the project and capacity addition

ક્રમ નં. શહેર ડીસકોમ ક્ષમતા વધારો (મેગાવોટ)
ભાવનગર પીજીવીસીએલ ૩.૫
રાજકોટ પીજીવીસીએલ ૬.૫
મહેસાણા યુજીવીસીએલ ૫.૦
સુરત ડીજીવીસીએલ ૫.૦
વડોદરા એમજીવીસીએલ ૫.૦
સરવાળો ૨૫.૦

Table 1: Package Details

ક્રમ નં. પેકેજ શહેરો ક્ષમતા (મે.વો.)
વડોદરા, મહેસાણા ૧૦ (૫ મે.વો. દરેક)
બી રાજકોટ, ભાવનગર ૧૦
સી સુરત ૫.૦

The Gujarat government will select the developers to set up the SPV system on the roof of the house (residential, industrial, commercial and government / public buildings) through a transparent selection process. The selected project developer (RO) will oversee and manage the SPV arrangements. The project developers will sign a green incentive agreement with the property owners who are about to use the terrace for the SPV system. The rooftop owner will be awakened by means of a green incentive.

Installation of Rooftop Solar Plants on a large scale is one of the best initiatives, as in such plants, there is no requirement of land. Energy is consumed where it is generated; there would be no element of transmission loss or wheeling loss and such plants would be in the interest of the public at large as well as State Utilities. Therefore, with a view of promoting large-scale rooftop solar systems on private residential roofs-terraces, the Government has introduced a subsidy scheme for solar rooftops in the residential sector.
This Scheme shall be called “SURYA-Gujarat” (Surya Urja Rooftop Yojana-Gujarat) with the following provisions:
Target: The target for installations of solar rooftops shall be to cater to 2 lac consumers during the year 2019-20 and cumulatively 8 lac consumers by the end of the financial year 2021-22.

State subsidy of 40% shall be available for solar rooftop systems up to 3 kW; and 20 % for solar rooftop systems beyond 3 kW up to 10 kW, installed and commissioned by private residential consumers. Any capacity of solar rooftop system equal to or greater than 1 (one) kilowatt DC can be installed irrespective of the sanctioned load of the consumer; however, the subsidy shall be limited to a maximum capacity of 10 kW.

The capacity of Solar Panel system
Subsidy Rate Up to 3 KW 40% on the final cost

From 3 KW to 10 KW 20% on the final cost

Eligibility:

 • The solar system is installed within the premises of the service connection, either on the roof or on the ground.
 • The solar system is of the ownership of the consumer.
 • The premises of the solar installation is of the ownership of the consumer of the DISCOM or is in the legal possession of the consumer.
 • Solar cells and solar modules deployed in the solar rooftop system shall be manufactured in India. i.e. Solar cells and/or Modules of Non-Indian Origin shall not be eligible for subsidy under this scheme.
 • Only new plant and machinery shall be allowed for installation and shall not be shifted anywhere else.
Gujarat Urja Vikas Nigam Limited (GUVNL) shall be the nodal agency for this scheme, and the implementation of the scheme and the subsidy disbursement shall be got done through all the DISCOMs in the state.
The applicant shall not be allowed to get any other benefit from any other scheme of the Central Government, for the same investment, and if found to have taken benefit from any other scheme of the Government, the amount of subsidy shall be recovered forthwith.
Any Industrial, Commercial and other consumers or Government and Semi-Government Organizations will not be eligible for this subsidy. Implementation of this Scheme shall be done under the administrative control of the Energy & Petrochemicals Department, Government of Gujarat.
Read In Gujarati Gujarat solar scheme 

Leave a Comment