ડૉ.આંબેડકર આવાસ યોજના

ભારત જેવા વિકાસશીલ દેશમાં ઘણા નાગરિકો ઘરવિહોણા હોય છે. આવા ઘરવિહોણા લોકો માટે સરકારશ્રી દ્વારા ઘણી બધી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે.

 ડૉ.આંબેડકર આવાસ યોજના  મુખ્ય ઉદ્દેશ

ઘરવિહોણા, ખુલ્લો પ્લોટ ધરાવતા અથવા રહેવાલાયક મકાન ન હોય એમને આવાસ  યોજના પૂરું પાટે છે 

 ડૉ.આંબેડકર આવાસ યોજના લાભાર્થી

ગુજરાતના નાગરિકોને

ડૉ.આંબેડકર આવાસ યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લોન

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા આંબેડકર આવાસ યોજનાઓ લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ પ્રથમ માળ ઉપર મકાન બાંધવા માટે કુલ ત્રણ હપ્તામાં 1,20,000/- ની સહાય આપવામા આવે છે.

ડૉ.આંબેડકર આવાસ યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લોન

જેના લાભાર્થીને પ્રથમ હપ્તામાં 40,000/- સહાય આપવામાં આવે છે. ● બીજા હપ્તા પેટે 60,000/- લાભ મળવાપાત્ર થાય છે. ● ત્રીજા હપ્તા પેટે 20,000/- મળવાપાત્ર થાય છે.

ડૉ. આંબેડકર આવાસ મેળવવા માટે દસ્તાવેજો 

● લાભાર્થીનું આધાર કાર્ડ ● લાભાર્થીનું રેશનકાર્ડ ● લાભાર્થીની જાતિનો દાખલો ● કુટુંબની વાર્ષિક આવકનો દાખલો

ડૉ. આંબેડકર આવાસ મેળવવા માટે દસ્તાવેજો

લાભાર્થીના રહેઠાણનો પુરાવો (જેમાં વીજળી બિલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ ચુંટણી કાર્ડ/ રેશનકાર્ડ પૈકી કોઈપણ એક પુરાવો) ● જમીન માલિકીનું આધાર/દસ્તાવેજ/હકપત્રક (જે લાગુ પડતુ હોય તે )

ડૉ. આંબેડકર આવાસ મેળવવા માટે દસ્તાવેજો

● લાભાર્થીના બેંક પાસબુકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ચેક (અરજદારના નામનું) ● પતિના મરણ નો દાખલો (જો વિધવા હોય તો) ● જે જમીન ઉપર મકાન બાંધવાનું છે, તે જમીનના ક્ષેત્રફળ દર્શાવતો નકશો ● ચતુર્દિશા દર્શાવતા નકશાની નકલ (તલાટી-કમ-મંત્રીશ્રી)ની સહીવાળી

ડૉ. આંબેડકર આવાસ મેળવવા માટે દસ્તાવેજો

● ચૂંટણી ઓળખપત્ર ● લાભાર્થીના મકાન બાંધકામ ચિઠ્ઠી ● અગાઉ કોઈપણ આવાસ યોજનાનો લાભ લીધો નથી તે અંગેનું સોગંધનામું

સરકારી ભરતી Whatsapp પર માહિતી માટે