ઈ શ્રમ કાર્ડ માટે રજીસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવું ?

ઈ શ્રમ કાર્ડ રજિસ્ટ્રેશન

શ્રમિકોને લાભ આપવા માટે ભારત સરકારના શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ દ્વારા e-Shram portal ની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.

ઈ શ્રમ કાર્ડ શું છે?

કેન્દ્ર સરકારે અસંગઠિત ક્ષેત્રના કામદારોને સીધો લાભ આપવાના હેતુથી શરૂ કરેલી છે.

ઈ શ્રમ કાર્ડ શું છે?

કેન્દ્ર સરકારે અસંગઠિત ક્ષેત્રના કામદારોને સીધો લાભ આપવાના હેતુથી શરૂ કરેલી છે . - 2 લાખ રૂપિયાનો અકસ્માત જીવન વીમો મળી શકે છે. - ખર્ચાળ સારવારમાં નાણાકીય સહાય - ઘર બનાવવા માટે સહાય.. - બાળકોના શિક્ષણ માટે નાણાકીય મદદ.

ઇ-શ્રમ કાર્ડ ના ફાયદા

સામાજિક સુરક્ષા અને કલ્યાણકારી યોજનાઓનો લાભ મળશે.

ઇ-શ્રમ કાર્ડ ના ફાયદા

ઈ-શ્રમ કાર્ડ કઢાવવા માટે કેટલીક પાત્રતા નક્કી કરેલી છે.

કોણ ઇ-શ્રમ કાર્ડ બનાવી શકતા નથી?

– અરજદારની ઉંમર 15-59 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. – અરજદાર આવકવેરો ભરનાર ન હોવો જોઈએ.

ઈ-શ્રમ કાર્ડ કઢાવવા માટે કેટલીક પાત્રતા

તમે તમારું ઈ-શ્રમિક કાર્ડ ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને માધ્યમથી મેળવી શકો છો.

ઈ-શ્રમ કાર્ડ 

ઇ શ્રમ કાર્ડ ઓનલાઈન નોંધણી પ્રક્રિયા તેમજ સંપૂર્ણ માહિતી માટે