ધો.10-12નું રિઝલ્ટ ક્યારે, જાણો કેવી રીતે ચૅક કરશો પરિણામ

ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ ક્યારે જાહેર થશે  ?

ધો.10-12નું રિઝલ્ટ ક્યારે, જાણો કેવી રીતે ચૅક કરશો પરિણામ

ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ ક્યારે આવશે તેવી રાહ જોઇને વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે. ત્યારે ધોરણ 10નુ પરિણામ જૂનમાં 15 જૂન સુધી આવે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

ધો.10-12નું રિઝલ્ટ ક્યારે, જાણો કેવી રીતે ચૅક કરશો પરિણામ

  ધો.10-12નું રિઝલ્ટ જૂન 2022 માં જાહેર કરાશે 

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની જૂન 2022માં પરિણામ જાહેર થાય તેવી સંભાવના છે. બોર્ડે HSC અને SSCનું પરિણામ જાહેર કરવા 15 જૂન સુધીમાં વિદ્યાર્થીઓને પરિણામ સત્તાવાર રીતે જાહેર કરી શકે છે.

ધો.10-12નું રિઝલ્ટ ક્યારે, જાણો કેવી રીતે ચૅક કરશો પરિણામ

  ધો.10-12નું રિઝલ્ટ જૂન 2022 માં જાહેર કરાશે 

ધોરણ 12 કોમર્સ અને આર્ટ્સ પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓ પણ પરિણામની રાહ જોઇ રહ્યા છે. જ્યારે વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ 12મી મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.

ધો.10-12નું રિઝલ્ટ ક્યારે, જાણો કેવી રીતે ચૅક કરશો પરિણામ

  ધો.10-12નું રિઝલ્ટ જૂન 2022 માં જાહેર કરાશે આ રીતે ચેક કરો રિઝલ્ટ

ધો.10-12નું રિઝલ્ટ ક્યારે, જાણો કેવી રીતે ચૅક કરશો પરિણામ

સ્ટેપ 1- પરિણામ જોવા માટે, સૌ પ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ gseb.org 2022 પર જાઓ. સ્ટેપ 2- વેબસાઈટ પર ‘GSEB HSC પરિણામ 2022 અથવા GSEB SSC પરિણામ 2022 લિંક પર ક્લિક કરો.

ધો.10-12નું રિઝલ્ટ ક્યારે, જાણો કેવી રીતે ચૅક કરશો પરિણામ

– સ્ટેપ 3- પછી છ અંકનો સીટ નંબર દાખલ કરો. – સ્ટેપ 3- તે પછી ‘સબમિટ’ બટન પર ક્લિક કરો.

ધો.10-12નું રિઝલ્ટ ક્યારે, જાણો કેવી રીતે ચૅક કરશો પરિણામ

– સ્ટેપ 4- GSEB પરિણામ 2022 સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત થશે. – સ્ટેપ 5- ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે તેને ડાઉનલોડ કરો.

ધો.10-12નું રિઝલ્ટ ક્યારે, જાણો કેવી રીતે ચૅક કરશો પરિણામ

આ રીતે જોવો તમારું પરિણામ