ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ દ્વારા ભરતી

GSRTC દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

પોસ્ટનું નામ  :-  એપ્રેન્ટિસની

GSRTC દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

શૈક્ષણિક લાયકાત : ITI પાસ ધોરણ 10 પાસ ધોરણ 12 પાસ

GSRTC દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

પગાર ધોરણ : એપ્રેન્ટિસ એક્ટ મુજબ

GSRTC દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

અરજી ફી : આ ભરતીમાં કોઇ અરજી ફી નથી.

GSRTC દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

પસંદગી પ્રક્રિયા :  મેરીટ મુજબ

GSRTC દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

GSRTC  ભરતી 2022  માટે કેવી રીતે અરજી કરવી ? https://www.apprenticeshipindia.gov.in/  પર નોંધણી કરો.

GSRTC દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

1. તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો પાસપોર્ટ સાઈઝના ફોટોગ્રાફ સાથે તેમની અરજી મોકલો. 2. ત્યારબાદ અરજી સરનામે મોકલો. સરનામું – જાહેરાત પર આપેલ છે.

GSRTC દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

GSRTC દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

વિવિધ સરકારી ભરતી અને યોજનાઓ વિશે માહિતી  માટે અમારી વેબસાઇટ MARUGUJARAT.ONE ની મુલાકાત લો.

GSRTC દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

વિવિધ સરકારી ભરતી અને યોજનાઓ વિશે માહિતી  માટે WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાઓ 

GSRTC દ્વારા ભરતીની જાહેરાત