પાનકાર્ડ મેળવો હવે ઘરે બેઠા બિલકુલ ફ્રી

પાન કાર્ડ ઓનલાઇન અરજી માર્ગદર્શન

પાન કાર્ડ ઓનલાઇન અરજી માર્ગદર્શન ઘરે બેઠા પાન કાર્ડ ફોર્મ ભરો.

પાન કાર્ડ ઓનલાઇન અરજી માર્ગદર્શન

પાન કાર્ડ ઓનલાઇન NSDL પોર્ટલ દ્વારા અરજી 5 મિનિટમાં પાન કાર્ડ માટે અરજી કરો

પાન કાર્ડ ઓનલાઇન અરજી માર્ગદર્શન

પાનકાર્ડ ઓનલાઇન માટે કોને અરજી કરવી જોઈએ?

પાન કાર્ડ ઓનલાઇન અરજી માર્ગદર્શન

પાન કાર્ડ કાઢવા માટે  કયા કયા જરૂરી દસ્તાવેજો જોઈએ ?

પાન કાર્ડ ઓનલાઇન અરજી માર્ગદર્શન

નવું પાન કાર્ડ આશરે 15 થી 20 કાર્યકારી દિવસ લે છે.

હવે પાનકાર્ડ મેળવવા માટે કેટલો સમય લાગે છે?

સુધારણા અથવા રિપ્લેસમેન્ટ કાર્ડ 30 થી 40 કાર્યકારી દિવસો સુધી કંઈપણ લે છે;

હવે પાનકાર્ડ મેળવવા માટે કેટલો સમય લાગે છે?

સંપૂર્ણ માહિતી માટે લિંક પર ક્લિક કરો 

નવા પાનકાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?