પોસ્ટ ઓફિસમાં નોકરી કરવાની સુવર્ણ તક

ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી

ખાલી જગ્યાઓ : 38926

પોસ્ટ નામ :  ગ્રામીણ ડાક સેવક

શૈક્ષણિક લાયકાત,  ઉંમર મર્યાદા,  અરજી ફી,  ઓનલાઈન અરજી કરવા   તેમજ વધુ મહિતી માટે