કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના

આ યોજના દ્વારા દિકરીના જન્મને પ્રોત્સાહન મળે અને સમાજમાં બાળલગ્ન અટકે આ હેતુથી આ યોજના અમલ બનાવેલ છે.

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો હેતુ

રાજ્યમાં જરૂરિયાતમંદ દીકરીઓને લગ્ન બાદ નાણાંકીય આપવામાં આવે છે

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો લાભાર્થી

ગુજરાત રાજ્યની પાત્રતા ધરાવી કન્યાઓ

કુવરબાઈ નુ મામેરુ યોજના રકમ-1

તારીખ-01/04/2021 પહેલાં લગ્ન કરેલા હોય તો તેવી કન્યાઓને 10,000 રૂપિયા સહાય

કુવરબાઈ નુ મામેરુ યોજના રકમ-2

ગુજરાતની કન્યાઓએ તારીખ-01/04/2021 પછી લગ્ન કરેલા હોય તો તેવી કન્યાઓને 12,000 રૂપિયા સહાય

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના માટેની પાત્રતા

– લાભાર્થી ગુજરાત રાજ્યનો મૂળ વતની હોવો જોઈએ. – અરજદાર આર્થિક રીતે નબળા પરિવાર હોવો જોઈએ. – એક પરિવારમાં 2 પુખ્તવયની દિકરીના લગ્ન માટે kuvarbai nu mameru yojana Gujarat  નો લાભ મળશે. – લાભાર્થીના પુન:લગ્નના કિસ્સામાં આ યોજના મળશે. વિધવા પુન:લગ્નના કિસ્સામાં પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે.

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના માટેની પાત્રતા

– કન્યાના લગ્ન બાદ 2 વર્ષની સમય મર્યાદામાં Kuvarbai Nu Mameru Form Online Apply કરવાનું રહેશે. – સાત ફેરા સમૂહલગ્ન આયોજિત કાર્યક્ર્મમાં ભાગ લેનાર દીકરીઓને કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજનાની સહાય મળવાપાત્ર થાય. – સમાજના તથા અન્ય સમૂહલગ્નમાં ભાગ લેનાર લાભાર્થી કન્યાને સાત ફેરા સમૂહલગ્ન યોજના તેમજ કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજનાની તમામ શરતો પરિપૂર્ણ કરતી હોય તો આ બન્ને યોજનાઓ હેઠળ લાભ મેળવવા પાત્ર રહેશે.

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના દસ્તાવેજો

– લાભાર્થી કન્યાના પિતાનું આધારકાર્ડ – કન્યાનો જાતિનો દાખલો – કન્યાનું શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર અથવા જન્મનું પ્રમાણપત્ર – લાભાર્થી કન્યાના પિતાનો અથવા વાલીનો વાર્ષિક આવકનો દાખલો – કન્યાના રહેઠાણનો પુરાવો – કન્યા બેંક પાસબુકની પ્રથમ પાનાની નકલ ( કન્યાના નામ પાછળ પિતા/વાલીનું નામ હોય તે) – વર-કન્યાનો સંયુક્ત ફોટો

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના દસ્તાવેજો

– વરની જન્મતારીખનો આધાર (L.C/જન્મ તારીખનો દાખલો/ અભણ હોય ત્યારે સરકારી ડૉક્ટરનું પ્રમાણપત્ર) – લગ્નનોંધણી પ્રમાણપત્ર – કન્યાના પિતા/વાલીનું સ્વ-ઘોષણા (Self-Declaration) – કન્યાના પિતા હયાત ન હોય તો મરણનો દાખલો

કુવરબાઈ નુ મામેરુ યોજના આવક મર્યાદા

ગ્રામ્ય વિસ્તાર 120000/

શહેરી વિસ્તાર 150000/-

સરકારી ભરતી Whatsapp પર માહિતી માટે