સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી

સરકારી નોકરી મેળવવા માટે શ્રેષ્ઠ તક

સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી

કુલ ખાલી જગ્યાઓ 1000

પોસ્ટનું નામ : એપ્રેન્ટિસ

સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી

26/05/2022

ઓનલાઈન અરજીની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી

કેવી રીતે અરજી કરવી:  રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

ઓનલાઈન અરજી કરવા તેમજ વધુ માહિતી માટે

સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતી