સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા ભરતી

સરકારી નોકરી માટે ઉતમ તક

ખાલી જગ્યાઓ : 2065

 શૈક્ષણિક લાયકાત : 10મું પાસ/ 12મું પાસ/ સ્નાતકો

પગારઃ  લેવલ 1 થી 7  (રૂ. 5200/- થી રૂ. 34800/-

ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 13મી જૂન 2022

સત્તાવાર વેબસાઇટ www.ssc.nic.in

ઓનલાઈન અરજી કરવા અને સંપૂર્ણ માહિતી માટે

અહીં ક્લિક કરો